Звіт - Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття...


^ Звіт

про фінансові результати

за 3 квартал 2010 року

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

На звітну дату кварталу

поточного року

попереднього фінансового року

1

2

3

4

1

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)

151 842

179 290

1.1

Процентні доходи

661 998

611 712

1.2

Процентні витрати

510 156

432 422

2

Чистий комісійний дохід/(Чисті комісійні витрати)

68 943

162 395

2.1

Комісійні доходи

90 336

180 430

2.2

Комісійні витрати

21 393

18 035

3

Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку

59

0

4

Результат від операцій з хеджування

0

0

5

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах

0

0

6

Результат від торгівлі іноземною валютою

3 376

-57 378

7

Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

0

0

8

Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

0

0

9

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

0

0

10

Результат від переоцінки іноземної валюти

4 926

4 100

11

Резерви під заборгованість за кредитами

7 136

34 208

12

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

0

13

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж

117

587

14

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

-48

0

15

Резерви за зобов'язаннями

192

-255

16

Інші операційні доходи

1 910

1 442

17

Доходи/(Витрати) від дострокового погашення заборгованості

0

0

18

Адміністративні та інші операційні витрати

217 307

242 235

19

Результат від участі в капіталі

0

0

19.1

Дохід від участі в капіталі

0

0

19.2

Втрати від участі в капіталі

0

0

20

Дохід/(Збиток) від довгострокових активів, призначених для продажу

9

0

21

Прибуток/(Збиток) до оподаткування

6 595

14 248

22

Витрати на податок на прибуток

1 080

8 153

23

Прибуток/(Збиток) після оподаткування

5 515

6 095

24

Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу

0

0

25

Чистий прибуток/(збиток) банку

5 515

6 095


Примітки: д/н

Керівник

Гриджук Д.М.(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер

Юр В.М.(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
Руднєв О.Л., тел. 537-74-60

(прізвище виконавця, номер телефону)


7712146690058752.html
7712249432074910.html
7712590114726537.html
7712753067609772.html
7712851680480628.html