Програма підготовки до складання кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката аудитора України - страница 2

Концептуальна основа складання та подання фінансових звітів за МСФЗ.
Основоположні припущення. Якісні характеристики фінансових звітів.
Елементи фінансових звітів: активи; зобов’язання; власний капітал; результати діяльності; доходи; витрати.
Визнання елементів фінансових звітів. Оцінка елементів фінансових звітів.
Концепція капіталу та збереження капіталу.
Порівняння концептуальних засад за МСФЗ з концептуальними основами бухгалтерського обліку в Україні.

2.1.2.

Облік необоротних активів

2.1.2.1.

Облік нематеріальних активів
П(С)БО 8 „Нематеріальні активи”. Групи нематеріальних активів. Визнання та оцінка нематеріальних активів. Первісна вартість нематеріального активу. Переоцінка нематеріальних активів. Зменшення корисності нематеріальних активів.
Амортизація нематеріальних активів.
Розкриття інформації щодо нематеріальних активів у примітках до фінансових звітів.

2.1.2.2.

Облік основних засобів
П(С)БО 7 „Основні засоби” щодо визнання та оцінки основних засобів. Класифікація основних засобів. Облік капітальних інвестицій. Первісна, переоцінена вартість об’єкта основних засобів. Ліквідаційна вартість та вартість, що амортизується.
Наступні витрати на основні засоби: відображення у обліку.
Переоцінка основних засобів. Відображення результатів переоцінки основних засобів у бухгалтерському обліку.
Методи амортизації основних засобів.
Термін корисного використання об’єкта основних засобів.
Зменшення корисності об’єкта основних засобів.
Розкриття інформації щодо основних засобів у примітках до фінансової звітності.
Відмінність вимог МСФЗ та МСБО щодо обліку нематеріальних активів, основних засобів, інвестиційної нерухомості від вимог відповідних національних П(С)БО (№№7,8).

2.1.2.3.

Облік фінансових інвестицій
П(С)БО 12 „Фінансові інвестиції” щодо первісної оцінки фінансових інвестицій та їх оцінки на дату балансу. Відображення у обліку результатів переоцінки фінансових інвестицій.
Довгострокові та поточні фінансові інвестиції.
Облік фінансових інвестицій в асоційовані та дочірні підприємства.
Метод участі в капіталі. Критерії суттєвого впливу інвестора на об’єкт інвестування.
Облік фінансових інвестицій, які утримуються інвестором до їх погашення.
Поняття про амортизовану собівартість фінансових інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення.
Метод ефективної ставки відсотка.
Зменшення корисності фінансових інвестицій. Відображення втрат від зменшення корисності фінансових інвестицій.
Розкриття інформації щодо фінансових інвестицій у примітках до фінансової звітності.
Відмінність вимог МСФЗ та МСБО щодо обліку фінансових інвестицій від вимог П(С)БО 12 „Фінансові інвестиції”.2.1.2.4.

Облік оренди необоротних активів
П(С)БО 14 „Оренда” щодо фінансової та операційної оренди. Ознаки фінансової оренди.
Теперішня вартість мінімальних орендних платежів. Дисконтування грошових потоків.
Орендна плата і ануїтет. Теперішня вартість ануїтету однієї грошової одиниці.
Облік фінансової та операційної оренди у орендаря та у орендодавця.
Облік оренди цілісного майнового комплексу.
Продаж активу з укладанням угоди про його одержання продавцем в оренду.
Розкриття інформації про оренду в примітках до фінансової звітності.
Відмінність вимог МСФЗ та МСБО щодо обліку оренди від вимог П(С)БО 14 „Оренда”.2.1.3.

Облік оборотних (поточних) активів і витрат майбутніх періодів

2.1.3.1.

Облік запасів
П(С)БО 9 „Запаси” про поняття та склад запасів. Визнання та первісна оцінка запасів. Відображення у обліку транспортно-заготівельних витрат, пов’язаних з придбанням запасів.
Оцінка запасів на дату балансу. Поняття про чисту вартість реалізації запасів.
Відображення у обліку переоцінки запасів.
Оцінка вибуття запасів.
Постійна та періодична системи обліку запасів.
Розкриття інформації про запаси у примітках до фінансової звітності.
Відмінність вимог МСФЗ та МСБО щодо запасів від вимог П(С)БО 9 „Запаси”.2.1.3.2.

Облік дебіторської заборгованості
П(С)БО 10 „Дебіторська заборгованість” щодо поточної та довгострокової дебіторської заборгованості.
Визнання та оцінка дебіторської заборгованості.
Безнадійна дебіторська заборгованість. Сумнівна дебіторська заборгованість.
Методи визначення сумнівної дебіторської заборгованості.
Розкриття інформації про дебіторську заборгованість в примітках до фінансової звітності.
Відмінність вимог МСФЗ та МСБО щодо обліку дебіторської заборгованості від вимог П(С)БО 10 „Дебіторська заборгованість”.

2.1.3.3.

Облік витрат майбутніх періодів

2.1.4.

Облік фінансових інструментів
П(С)БО 13 „Фінансові інструменти” про первинні та похідні фінансові інструменти (деривативи).
Класифікація фінансових інструментів.
Фінансові активи. Фінансові зобов’язання. Інструменти власного капіталу.
Визнання фінансових інструментів. Оцінка фінансових інструментів (первісна та на дату балансу).
Поняття про хеджування. Хеджування справедливої вартості об’єкта хеджування.
Хеджування грошових потоків. Коефіцієнт ефективності хеджування.
Хеджування фінансових інвестицій у господарські одиниці за межами України.
Розкриття інформації про фінансові інструменти у примітках до фінансової звітності.
Відмінність вимог МСФЗ та МСБО щодо фінансових інструментів від вимог П(С)БО 13.

2.1.5.

Облік зобов’язань та доходів майбутніх періодів
П(С)БО 11 „Зобов’язання” щодо класифікації зобов’язань. Визнання та оцінка зобов’язань.
Особливості оцінки окремих груп зобов’язань.
Поняття про забезпечення. Напрямки операційних витрат, на здійснення яких створюються забезпечення. Умови створення та використання забезпечень.
Оцінка довгострокових зобов’язань, на які нараховуються відсотки.
Визначення теперішньої вартості довгострокового зобов’язання.
Поточні зобов’язання. Сума погашення.
Поняття про непередбачені зобов’язання. Відображення непередбачених зобов’язань у обліку та їх оцінка.
Обтяжливий контракт.
Доходи майбутніх періодів: визнання, оцінка, відображення у обліку.
Розкриття інформації про зобов’язання у примітках до фінансової звітності.
Відмінність вимог МСФЗ та МСБО щодо обліку зобов’язань, зокрема, забезпечень від вимог П(С)БО 11.

2.1.6.

Облік власного капіталу
П(С)БО 2 „Баланс” про власний капітал. Власний капітал і чисті активи підприємства. Значення динаміки вартості власного капіталу для визначення тенденцій у діяльності підприємства.
Структура власного капіталу. Вкладений та „зароблений” капітал.

2.1.6.1

Вкладений капітал
Статутний капітал. Вимоги законодавства України щодо мінімального розміру статутного капіталу окремих видів підприємств та господарських товариств.
Оголошений та оплачений капітал. Неоплачений та вилучений капітал.
Облік статутного капіталу. Методичні рекомендації ДКЦПФР щодо обліку операцій з формування статутного капіталу АТ.
Види акцій. Облік акцій власної емісії акціонерним товариством. Конвертація привілейованих акцій у прості акції; конвертація облігацій у акції АТ.
Емісійний дохід. Інший додатково вкладений капітал.
Пайовий капітал. Облік у недержавних пенсійних фондах, кредитних спілках тощо.

2.1.6.2

Зароблений капітал
Інший додатковий капітал: капітал від дооцінки активів.
Поняття про індексацію вартості основних засобів. Порядок списання сум дооцінки (індексації) необоротних активів.
Нерозподілений прибуток (непокриті збитки); зв’язок з фінансовим результатом поточного року. Коригування нерозподіленого прибутку (непокритих збитків).
Резервний капітал: порядок, джерело формування та напрямки використання.
Відмінність вимог МСФЗ та МСБО щодо обліку власного капіталу від вимог відповідних національних П(С)БО.

2.1.7.

Облік доходів, витрат та фінансових результатів

2.1.7.1.

Доходи
П(С)БО 15 „Дохід” про склад та форми доходу підприємства.
Критерії визнання доходу (виручки) від реалізації продукції.
Критерії визнання доходу від надання послуг.
Оцінка ступеня завершеності операцій з надання послуг.
Умови визнання цільового фінансування доходом.
Умови визнання доходу від використання активів підприємства іншими сторонами (процентів, роялті, дивідендів).
Оцінка доходу.

2.1.7.2.

Витрати
П(С)БО 16 „Витрати” про склад витрат. Визнання витрат.
Склад собівартості реалізованої продукції. Загальновиробничі витрати: склад. Постійні і змінні загальновиробничі витрати. Розподіл загальновиробничих витрат.
Порядок включення загальновиробничих витрат до витрат на виробництво та до собівартості реалізованої продукції.
Інші операційні витрати. Адміністративні витрати. Витрати на збут. Інші витрати.
Фінансові витрати. Вимоги П(С)БО 16 „Витрати” та П(С)БО 31 „Фінансові витрати” щодо включення витрат, пов’язаних із запозиченнями, до складу витрат або до собівартості активу.
Витрати з податку на прибуток. П(С)БО 17 „Податок на прибуток” про витрати (дохід) з податку на прибуток, відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання.
Особливості визнання та оцінки доходів, витрат та фінансового результату від будівельних контрактів у відповідності з П(С)БО 18 „Будівельні контракти”.
Розкриття інформації про доходи, витрати, у тому числі витрати з податку на прибуток, будівельні контракти у примітках до фінансової звітності.
Відмінність вимог МСФЗ та МСБО щодо обліку доходів, витрат, фінансових результатів, податку на прибуток, будівельних контрактів від вимог відповідних національних П(С)БО.

2.1.8.

Фінансова звітність
Порядок підготовки та подання фінансових звітів.
Методика складання балансу.
Методика складання звіту про фінансові результати.
Розрахунок прибутку на акцію згідно з П(С)БО 24 „Прибуток на акцію”.
Методика складання звіту про рух грошових коштів. Надходження, видатки грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства.
Методика складання звіту про власний капітал. Коригування показників власного капіталу на початок року. П(С)БО 6 „Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах” про виправлення помилок, зміни у облікових оцінках. Події після дати балансу і їх вплив на фінансову звітність.
Примітки до річної фінансової звітності.
Додаток до Приміток до річної фінансової звітності „Інформація за сегментами”. П(С)БО 29 „Фінансова звітність за сегментами” щодо визначення звітних сегментів підприємства; визначення доходів, витрат та фінансових результатів діяльності сегментів; визначення активів і зобов’язань за звітними сегментами.
Консолідована фінансова звітність. П(С)БО 20 про порядок складання консолідованої фінансової звітності. Поняття про групу підприємств. Внутрішньогрупові операції.
Звітність в умовах гіперінфляції. П(С)БО 22 „Вплив інфляції” щодо коригування фінансової звітності у відповідності з індексом інфляції. Коефіцієнт коригування.
Розкриття інформації у фінансовій звітності щодо пов’язаних сторін.
Особливості фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва.
Відмінність вимог МСФЗ та МСБО щодо змісту фінансової звітності від вимог відповідних національних П(С)БО.

2.1.9.

Аналіз фінансової звітності підприємства
Мета аналізу фінансової звітності. Діагностика фінансового стану підприємства. Горизонтальний та вертикальний аналіз показників фінансової звітності.
Коефіцієнти, які характеризують фінансовий стан підприємства. Економічний зміст та алгоритм розрахунку основних коефіцієнтів. Діагностика банкрутства підприємств.

2.2.

Внутрішньогосподарський (управлінський) облік

2.2.1.

Мета і призначення управлінського обліку
Сутність і задачі управлінського обліку. Інформаційна система. Роль фінансової інформації в процесі управління. Вимоги до управлінської інформації. Управлінські звіти. Порівняльна характеристика управлінського, фінансового і податкового обліку. Бухгалтер – аналітик та його функції.

2.2.2.

Класифікація і обробка витрат
Об’єкти і одиниці витрат. Класифікація витрат згідно з цілями їх використання з метою управління. Центри витрат. Поведінка витрат – різноманітні моделі. Прямі і побічні витрати; постійні і змінні; змішані витрати і методи їх розділення на постійні та змінні компоненти.

2.2.3.

Розподіл витрат допоміжних підрозділів
Типи підрозділів. Бази розподілу. Розподіл і поглинання накладних виробничих витрат. Методи розподілу: прямий, послідовний, метод взаємних послуг. Цехові ставки накладних витрат і калькулювання собівартості продукції.

2.2.4.

Калькулювання за замовленнями
Характерні ознаки калькулювання за замовленнями, партіями виробів та за контрактами. Розрахунок собівартості одиниці продукту. Облік прямих та непрямих витрат. Відомість обліку витрат. Оцінка незавершених контрактів.

2.2.5.

Калькулювання за процесами
Характеристика методу калькулювання за процесами. Ідентифікування та застосування відповідних одиниць калькулювання витрат. Вартість передачі процесів незавершеного виробництва із застосуванням еквівалентних одиниць витрат виробництва. Методи ФІФО та калькулювання середньозваженої собівартості. Звіт про виробництво: структура, характеристика розділів, етапи складання.

2.2.6.

Облік витрат комплексного виробництва і побічного продукту
Поняття багатопродуктового процесу. Продукти, що виготовлені спільно, і побічні продукти. Точка розподілу. Оцінка побічних продуктів. Методи розподілу комплексних витрат: фізичний вимір, ринкова вартість в момент розподілу, розподіл за чистою ціною продажу, технічна оцінка відносного використання.

2.2.7.

Калькулювання з повним розподілом витрат і калькулювання за граничними витратами
Відмінність між калькулюванням собівартості з повним розподілом витрат і калькулюванням собівартості за змінними витратами. Калькулювання змінних витрат і оцінка діяльності менеджерів. Сегментне звітування на основі калькулювання змінних витрат. Сегментна маржа. Калькулювання змінних витрат для планування і контролю.

2.2.8.

Функціонально орієнтоване калькулювання (система АВС)
Сутність методу калькулювання. Віднесення прямих витрат і накладних витрат до продуктів при калькулюванні на основі діяльності. Етапи віднесення витрат. Система JIT ( „виробництво”, „закупки „саме вчасно”).

2.2.9.

Нормативне калькулювання
Сутність та типи нормативів. Калькуляція нормативних витрат. Аналіз відхилень: ідентифікація і розрахунок. Оцінка витрат і вигоди при прийнятті рішень щодо вивчення відхилень. Управління за відхиленнями.

2.2.10.

Калькулювання як основа для прийняття рішень щодо ціноутворення
Основні фактори, що впливають на рішення щодо цін. Структура та статті калькуляції. Політика ціноутворення. Методи ціноутворення: „собівартість – плюс”, встановлення цільової надбавки. Трансфертне ціноутворення – ціноутворення на внутрішні послуги. Аналіз чутливості цін.
Формування цін протягом життєвого циклу товару: „зняття вершків”, ціна проникнення на ринок, ціноутворення на основі ринкових цін.

2.2.11.

Аналіз взаємозв’язку: „витрати – обсяг діяльності – прибуток” як інструмент управління витратами і досягнення цільового прибутку. (СVP аналіз)
Беззбитковий обсяг реалізації. Точка беззбитковості і її розрахунок. Цільовий прибуток. Маржа безпеки. Операційний важіль. Аналіз для багатопродуктового середовища.

2.2.12.

Бюджетне планування і контроль
Бюджет і бюджетний цикл. Етапи складання основного бюджету. Статичні і гнучкі бюджети. Управління за відхиленнями. Методи розробки бюджетів: прирісне бюджетування, розробка бюджетів „з нуля”. Використання бюджетів для оцінки виконання планів.

2.2.13.

Аналіз руху релевантних грошових потоків і прийняття тактичних рішень
Модель прийняття тактичних рішень. Релевантність, поведінка витрат і модель використання ресурсів діяльності. Рішення: „виробляти або купувати”, „утримувати або позбутися”, „спеціальні замовлення”, „продавати або переробляти далі”, рішення про „структуру випуску продукції”. Ціноутворення.3.

Основи фінансів

3.1.

Концептуальні основи фінансів підприємства
Фінанси та фінансова система підприємства. Основні питання створення фінансової політики підприємства. Вплив зовнішнього середовища на функціонування підприємства. Створення стратегії підприємства, види стратегій, зв'язок бізнес-стратегій з фінансовими стратегіями. Формування стратегічних та фінансових цілей підприємства.
Процес оцінки підприємства. Фінансово-економічний та виробничо-господарський аналіз. Аналіз положення підприємства на ринку, аналіз сильних та слабких сторін. Аналіз організаційної структури підприємства, місце і роль фінансової служби в структурі управління підприємством. Інформаційна база фінансового управління компанією.
Цілі та сфера застосування фінансового менеджменту. Фінансові ринки та інститути. Фінансові інструменти.

3.2.

Управління робочим капіталом
Поняття оборотного капіталу, оборотних активів, робочого капіталу. Структура оборотного капіталу. Поняття операційного і фінансового циклів підприємства.
Методи управління робочим капіталом. Управління запасами підприємства. Управління дебіторською заборгованістю. Управління грошовими коштами та їх еквівалентами.

3.3.

Види фінансування підприємства
Джерела короткострокового фінансування. Торговельний кредит, короткострокове кредитування, факторингові операції, толлинг та ін.
Довгострокове фінансування. Власні та залучені ресурси. Акціонерне фінансування, типи акцій. Боргові інструменти, облігації, кредити. Операційна та фінансова оренда.

3.4.

Управління інвестиційною діяльністю підприємства
Поняття і види інвестицій. Види інвестиційних проектів та їх роль в досягненні стратегічних цілей підприємства.
Принципи, етапи та методи оцінки ефективності інвестиційних проектів. Проектний грошовий потік, чиста приведена вартість, внутрішня норма рентабельності.
Типи фінансових інвестицій. Характеристика цінних паперів. Принципи та методи їх оцінки. Формування інвестиційного портфеля підприємства.4.

Економіка підприємницької діяльності

4.1.

Підприємство як суб’єкт господарювання в ринковій системі

4.1.1.

Суть ринкової системи, її загальна характеристика.

4.1.2.

Цілі та завдання виробничої діяльності підприємства.

4.1.3.

Виробництво та форми його організації.

4.2.

Управління підприємством

4.2.1.

Організаційні структури управління підприємством.

4.2.2.

Ефективність управління підприємством.

4.2.3.

Планування діяльності підприємства.

4.3.

Підприємство як виробнича система

4.3.1.

Виробництво, витрати та пропозиція. Фактори виробництва. Зміни масштабу виробництва.

4.3.2.

Економіка формування виробничої потужності підприємства. Виробнича програма підприємства.

4.4.

Персонал підприємства, заробітна плата та продуктивність праці

4.4.1.

Персонал підприємства, склад і структура.

4.4.2.

Мотивація та оплата праці.

4.4.3.

Продуктивність праці.

4.5.

Ціноутворення в ринкових умовах. Ціна продукції

4.5.1.

Ціни та фактори, що їх формують.

4.5.2.

Види цін на продукцію та послуги.

4.5.3.

Методи встановлення цін на нові вироби.5.

Оподаткування

5.1.

Організаційні основи податкової системи України

5.1.1.

Загальна характеристика системи оподаткування в Україні. Принципи побудови та її структура.

5.1.2.

Суб’єкти податкових відносин, їх права та обов’язки. Контролюючі органи з питань оподаткування.

5.1.3.

Адміністрування податкових зобов’язань. Перевірка платників податків. Порядок погашення податкових зобов’язань та процедура їх узгодження. Податкова застава. Відповідальність платників податків.

5.2.

Непрямі загальнодержавні податки та збори

5.2.1.

Податок на додану вартість (ПДВ). Платники ПДВ. Об’єкти оподаткування та пільги з ПДВ. База оподаткування та ставки ПДВ. Порядок обчислення податкових зобов’язань та податкового кредиту. Особливості оподаткування окремих операцій. Податковий облік та звітність з ПДВ.

5.2.2.

Акцизний збір. Платники акцизного збору. Об’єкти оподаткування та ставки збору. Порядок обчислення та сплати акцизного збору.

5.2.3.

Мито. Платники та об’єкт оподаткування митом. Механізм розрахунку та сплати мита. Методи визначення митної вартості товарів. Види митних режимів.

5.3.

Прямі загальнодержавні податки. Податок на прибуток підприємств

5.3.1.

Платники податку та об’єкти оподаткування. Валові доходи та валові витрати. Приріст (убуток) балансової вартості запасів. Амортизація основних фондів та нематеріальних активів. Визначення оподатковуваного прибутку.

5.3.2.

Оподаткування окремих операцій. Операції в іноземній валюті. Операції з пов’язаними особами. Торгівля цінними паперами. Операції з борговими вимогами та зобов’язаннями. Довгострокові контракти. Оподаткування неприбуткових організацій, страхових компаній та доходів нерезидентів.

5.3.3.

Порядок ведення податкового обліку та складання податкової звітності. Виправлення помилок в податковій звітності.

5.4.

Прямі загальнодержавні податки. Податок з доходів фізичних осіб

5.4.1.

Платники податку та визначення загального оподатковуваного доходу. Доходи, що не включаються до загального оподатковуваного доходу. Ставки податку.

5.4.2.

Механізм розрахунку та сплати податку з доходів фізичних осіб. Податкові соціальні пільги. Податковий кредит. Податковий агент. Звітність за податком.

5.4.3.

Особливості оподаткування окремих видів доходу. Доходи від оренди рухомого та нерухомого майна. Доходи від продажу рухомого та нерухомого майна. Пасивні доходи: проценти, дивіденди, роялті. Оподаткування виграшів та призів, інвестиційного прибутку, благодійної допомоги, подарунків, спадщини та іноземних доходів. Оподаткування доходів нерезидентів, отриманих в Україні.

5.5.

Інші прямі загальнодержавні податки

5.5.1.

Податок з власників транспортних засобів. Платники податку. Об’єкти оподаткування та транспортні засоби, що не є об’єктами оподаткування. Пільги з податку. Ставки податку. Порядок обчислення та сплати податку.

5.5.2.

Плата (податок) за землю. Платники податку. Об’єкт оподаткування та ставки податку. Порядок розрахунку податку для різних категорій земель. Пільги з податку. Звітність та порядок сплати податку.

5.6.

Загальнодержавні збори та обов’язкові платежі

5.6.1.

Внески до державних фондів страхування. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Внески в фонди соціального страхування: на випадок безробіття, від тимчасової втрати працездатності, від нещасного випадку.

5.6.2.

Платежі за ресурси. Збір за використання радіочастотного ресурсу. Збір за спеціальне використання природних ресурсів. Плата за користування надрами. Збір за геологорозвідувальні роботи. Збір за забруднення навколишнього середовища.

5.6.3.

Інші загальнодержавні збори та обов’язкові платежі. Державне мито. Плата за торговий патент. Податок на промисел. Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через кордон України. Збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства. Збір за проведення гастрольних заходів. Збір до фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Рентні платежі та збір у вигляді цільової надбавки до тарифу.

5.7.

Місцеві податки і збори

5.7.1.

Комунальний податок та податок з реклами.

5.7.2.

Ринковий збір. Збір за припаркування автотранспорту. Курортний збір. Інші місцеві збори.

5.8.

Спрощена система оподаткування

5.8.1.

Спрощена система оподаткування малого підприємництва. Єдиний податок та механізм його функціонування. Фіксований податок.

5.8.2.

Фіксований сільськогосподарський податок. Платники податку. Об’єкт оподаткування та ставки податку. Звітність та порядок сплати податку.6.

Господарське право

6.1.

Правова система України

6.1.1.

Поняття правової системи та її структура.

6.1.2.

Норми, інститути та галузі права.

6.1.3.

Види нормативно-правових актів України за юридичною силою та визначення їх чинності.

6.2.

Загальна характеристика господарського права

6.2.1.

Поняття господарського права.

6.2.2.

Господарські правовідносини: поняття і види.

6.2.3.

Учасники відносин у сфері господарювання.

6.3.

Підприємництво як вид господарської діяльності

6.3.1.

Поняття та ознаки підприємницької діяльності.

6.3.2.

Організаційні форми підприємництва.

6.3.3.

Обмеження в підприємницькій діяльності.

6.3.4.

Суб’єкти підприємницької діяльності.

6.3.5.

Принципи та умови здійснення підприємницької діяльності.

6.3.6.

Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності.

6.3.7.

Порядок внесення змін до установчих документів суб’єктів підприємницької діяльності.

6.3.8.

Правова характеристика процедури ліцензування господарської діяльності. Ліцензія: поняття і види.

6.4.

Некомерційне господарювання. Організаційні форми здійснення некомерційної господарської діяльності

6.5.

Правова характеристика господарських організацій

6.5.1.

Поняття та система господарських організацій.

6.5.2.

Правова характеристика господарських товариств.

6.5.3.

Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю.

6.5.4.

Правовий статус товариства з додатковою відповідальністю.

6.5.5.

Правовий статус повного товариства.

6.5.6.

Правовий статус командитного товариства.

6.5.7.

Правова характеристика виробничого кооперативу.

6.5.8.

Загальна правова характеристика підприємств.

6.5.9.

Види та групи підприємств.

6.6.

Речові права: загальна характеристика та види

6.6.1.

Поняття права власності. Характеристика правомочностей власника.

6.6.2.

Форми власності в Україні: правова характеристика.

6.6.3.

Способи виникнення і припинення права власності.

6.6.4.

Характеристика права оперативного управління.

6.6.5.

Характеристика інших речових прав.

6.6.6.

Джерела формування майна господарських організацій.

6.6.7.

Порядок розпорядження майном господарських організацій.

6.7.

7723768625242776.html
7723883818286333.html
7723977711237416.html
7724112959648823.html
7724244418234077.html